Over Stichting Spotlights

Introductie
Stichting Spotlights is een jonge actieve stichting met als doel het bevorderen en stimuleren van talentontwikkeling van kinderen en jongeren in brede zin en het aanbieden van kennismakings- en educatieprogramma’s op het gebied van cultuur, sport en actieve vrije tijdsbesteding.

De stichting organiseert culturele evenementen met o.a. culturele en sportieve evenementen, zoals zang- & dansworkshops, allerhande soorten individuele, team- en 6-kampspellen en evenementen voor actieve vrije tijdsbesteding met o.a. Springkussens, Loopfietsraces en Langzaam Fiets competities.

Het initiatief voor de organisatie ervan komt van Marcel Weijers, oprichter en bestuurslid van Stichting Spotlights en aanspreekpunt voor alles wat organisatie en uitvoering betreft. Het aanbod wordt doorlopend geactualiseerd en passend bij de doelgroep en leeftijdscategorieën aangeboden.

Uitganspunten
Vanwege het gegeven dat er voor organisatie van de evenementen gelden nodig zijn en daarvoor deels een beroep op subsidies en bijdragen van fondsen en overheden wordt gedaan, en vanuit dat kader een formele manier tot samenwerken gewenst is, is besloten tot oprichting van de stichting.

Een evenement in een stad, dorp of wijk kan altijd als losstaand evenement worden georganiseerd, waarbij doorgang uitsluitend afhankelijk van de financiering van het betreffende evenement en niet van het totaal is. Uiteraard is het wel de wens en bedoeling evenementen in zoveel mogelijk steden, dorpen en wijken te organiseren.

Stichting Spotlights werkt voor uitvoering van het project samen met lokale partijen die vanuit hun positie in de maatschappij, hun specifieke kunde en/of de beschikking over de noodzakelijke faciliteiten een bijdrage aan de invulling van het evenement kunnen geven. Dit kunnen partijen zijn die een organisatorische, communicatieve en/of ondersteunende rol in de uitvoering kunnen leveren.

Maatschappelijk belang
Stichting Spotlights richt zich primair op groepen waarvoor het niet eenvoudig toegankelijk is, door sociale, economische of andere redenen, aan dergelijke evenementen mee te doen. Vaak zijn deze mensen ook minder sociaal actief en in mindere mate bereid uit zichzelf dingen te ondernemen.

Maar tegelijkertijd zijn de activiteiten en evenementen van de stichting toegankelijk voor ieder kind die dat wil. Op die manier wordt, mede vanuit de gedachte dat samenwerken verbindt, een bijdrage geleverd aan het onderlinge contact en de duurzaamheid van een sociale samenleving.

In de praktijk is Stichting Spotlights erop gericht ieder kind in Nederland de mogelijkheid te geven zijn of haar talent te leren kennen en te laten ontwikkelen. Zonder beperkingen vanuit sociale, economische of anderszins beperkende achtergrond. Zonder schroom en zonder terughoudendheid.

Pro-actief
Om animo bij de beoogde deelnemers te creëren voeren we een zeer actief communicatiebeleid in de directe geografische en sociale omgeving van de doelgroepen met een actuele informatiesite, persberichten, posters, flyers en Social Media communicatie-campagnes.

Daarbij werken we nauw en nadrukkelijk samen met gemeentes, sociale wijkteams en -panels, jongerenwerk, sportbedrijven, scholen en overige lokale instellingen die aan contact met de betreffende doelgroepen een wezenlijke bijdrage kunnen leveren.

Deze pro-activiteit vormt de essentie van het beleid van Stichting Spotlights en draagt daarmee bij aan de realisatie van het succes.

Toegankelijkheid
Met de organisatie van evenementen, geven we kinderen en jongeren de mogelijkheid op een laagdrempelige en toegankelijke manier kennis te maken met hun talent. Daarbij willen we de kinderen in de betreffende plaatsen, de mogelijkheid geven iets leuks te doen en op een ontspannen manier contact met elkaar te hebben en betrokkenheid bij elkaar en de eigen omgeving te vergroten.

Om de laagdrempelige toegankelijkheid te kunnen garanderen, streven wij ernaar de activiteiten en evenementen gratis aan deelnemers te kunnen aanbieden. Per evenement kunnen we met de beoogde bezetting tot zo’n 300 kinderen laten deelnemen.

Door de opzet van het evenement en de vrije toegang en deelname wordt een positieve bijdrage gegeven aan de leefbaarheid in een stad, dorp of wijk. Door de samenwerkingen met plaatselijke partners wordt bovendien een actieve bijdrage aan het creëren van draagvlak geleverd.

Locatie
Een evenement vindt plaats bij een nader te bepalen vrij toegankelijke locatie. Praktisch gezien denken we daarbij aan een wijkcentrum, een parkeerplaats bij een sportveld of het speelplein bij de scholen. Er is om alle attracties een plek te geven, wel de nodige beweegruimte nodig.

Zodra we weten of een evenement doorgaat zullen we de mogelijke locaties inventariseren, met eigenaren of beheerders gesprekken over voorwaarden en mogelijkheden voor gebruik aangaan en het evenement bij de gemeente melden.

Begeleiding
Stichting Spotlights werkt samen met gerenommeerde professionele docenten en begeleiders die  inhoud aan de activiteiten en evenementen geven en deelnemers enthousiasmeren en stimuleren en actief met de ontwikkeling van hun talent bezig te zijn.

De activiteiten en evenementen van Stichting Spotlights worden door het Jeugcultuurfonds Friesland en het Jeugdsportfonds Friesland voor uitvoering en ondersteuning aanbevolen.

Communicatie
Het evenement wordt bekend gemaakt via de partners, waarmee lokaal wordt samengewerkt, via de scholen, BSO’s en/of speeltuinverenigingen en door het versturen van persberichten naar lokale media en plaatsing van posts op relevante Social Media kanalen. En uiteraard wordt informatie over het specifieke evenement op de facebook-pagina van Stichting Spotlights geplaatst.

En tenslotte wordt er gecommuniceerd d.m.v. verspreiding van info-flyers en het plaatsen van posters bij de partners en op strategische plekken in de plaats waar het evenement plaatsvindt. Dit alles als onderdeel van de pro-activiteit, waarmee de werkwijze van de stichting gekenmerkt wordt.

Samengevat
Stichting Spotlights speelt een ondernemende rol in het benaderen van specifieke, vaak achtergestelde, doelgroepen met het doel hun talent te leren kennen en te helpen dit verder te ontwikkelen.

Verantwoording
Alle voor uitvoering benodigde werkzaamheden worden uitgevoerd onder beheer van de Stichting Spotlights, welke als doel statutair heeft vastgelegd:

het bevorderen en stimuleren van talentontwikkeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen in brede zin en het bieden van educatie-, (talent)ontwikkel- en stimuleringsprogramma’s op het gebied van cultuur, sport en vrije tijd.

en

het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Gegevens
Stichting Spotlights
T.a.v. Marcel M. Weijers
Paviljoenstraat 51
9001 BP Grou

telefoon: 06-33353596
e-mail: info@stichtingspotlights.nl
KvK nummer: 66395593
Rekeningnummer: NL56INGB0007400209