Algemene voorwaarden

Bij inschrijving ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

INSCHRIJVEN
– Indien er voor deelname dient te worden betaald, wordt het inschrijfgeld via een iDEAL-betaling voldaan;
– Een inschrijving is definitief, na inschrijving door betaling van het inschrijfgeld is restitutie van gelden niet mogelijk;
– Indien het evenement wordt afgelast of stilgelegd, vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats.

DEELNAME
– Deelname geschiedt op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid;
– De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk en aansprakelijk voor (dekking van) schade aan personen en/of schade dan wel verlies van materiaal / eigendommen (deze ligt bij de opdrachtgever, in deze de deelnemer en/of de bezoeker);
– In het geval van personen geldt dit voor personen die aan het evenement deelnemen en/of personen die het evenement bezoeken;
– Respecteer de natuur op de route en verontreinig de route niet;
– Hou je aan de verkeersregels en volg de aanwijzingen van de begeleiders op;
– Beeldmateriaal van het evenement kan gebruikt worden voor publicatie.

AFGELASTING
– De organisatie behoudt zich het recht voor de route, starttijden en/of -plaats te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van calamiteiten of anderszins;
– Indien het evenement wordt afgelast, zal er – zo mogelijk naar beoordeling van de organisatie – een nieuwe datum worden vastgesteld;
– De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten om aan het evenement te kunnen deelnemen;
– De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast wordt.

Organisatie
Stichting Spotlights

www.stichtingspotlights.nl
info@stichtingspotlights.nl

AANVULLENDE REGELS I.V.M. COVID-19 / CORONA
– De adviezen en richtlijnen van het RIVM en de daaruit voorkomende regelgeving zijn leidend en dienen door de deelnemers in acht te worden genomen en opgevolgd te worden.
– Bij gezondheidsklachten, zoals door het RIVM gecommuniceerd ziet u zelfstandig en vrijwillig af van deelname aan het evenement. Bij twijfel over uw gezondheid heeft de organisatie het recht u van deelname uit te sluiten.
– Bij het melden voorafgaand aan de start van de wandeltocht dient u tenminste 1,5 meter afstand te houden tot overige deelnemers en/of de organisatie.
– De organisatie behoudt zich het recht voor om de deelname van de start te spreiden om daarmee aan de richtlijnen omtrent onderlinge afstand en (beperking van) drukte te kunnen voldoen.
– Bij het wandelen zelf en/of het inhalen of het passeren van andere personen op de route dient u eveneens altijd 1,5 meter afstand tot de personen voor u dan wel tot de personen die u inhaalt te bewaren of indien dit niet mogelijk blijkt, het wandeltempo aan te passen, te wachten met inhalen tot een punt waar dit wel mogelijk is of aan de kant van de route te stoppen tot de andere personen gepasseerd zijn.
– Groepsvorming is tijdens de wandeltocht niet toegestaan, er mogen max. 2 personen bij elkaar wandelen, waarbij – m.u.v. gezinsleden uit hetzelfde huishouden – er een onderlinge afstand van 1,5 meter bewaard dient te worden.