Algemene voorwaarden

Bij inschrijving ga je akkoord met de volgende voorwaarden:

INSCHRIJVEN
– Indien er voor deelname dient te worden betaald, wordt het inschrijfgeld via een iDEAL-betaling voldaan;
– Een inschrijving is definitief, na inschrijving door betaling van het inschrijfgeld is restitutie van gelden niet mogelijk;
– Indien het evenement wordt afgelast of stilgelegd, vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats.

DEELNAME
– Deelname geschiedt op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid;
– De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk en aansprakelijk voor (dekking van) schade aan personen en/of schade dan wel verlies van materiaal / eigendommen (deze verantwoordelijkheid ligt bij de opdrachtgever);
– In het geval van personen geldt dit voor personen die aan het evenement deelnemen en/of personen die het evenement bezoeken;
– Respecteer de locatie en verontreinig deze niet;
– Hou je aan de regels en volg de aanwijzingen van de begeleiders op;
– Beeldmateriaal van het evenement kan gebruikt worden voor publicatie.

AFGELASTING
– De organisatie behoudt zich het recht voor de starttijden en/of -plaats te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van calamiteiten of anderszins;
– Indien het evenement wordt afgelast, zal er – zo mogelijk naar beoordeling van de organisatie – een nieuwe datum worden vastgesteld;
– De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten om aan het evenement te kunnen deelnemen;
– De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast wordt.

Organisatie Evenementen
Stichting Spotlights

www.stichtingspotlights.nl
info@stichtingspotlights.nl

AANVULLENDE REGELS I.V.M. COVID-19 / CORONA
– De adviezen en richtlijnen van het RIVM en de daaruit voorkomende regelgeving zijn leidend en dienen door de deelnemers in acht te worden genomen en opgevolgd te worden.
– Bij gezondheidsklachten, zoals door het RIVM gecommuniceerd ziet u zelfstandig en vrijwillig af van deelname aan het evenement. Bij twijfel over uw gezondheid heeft de organisatie het recht u van deelname uit te sluiten.
– Bij het melden voorafgaand aan het evenement dient u tenminste 1,5 meter afstand te houden tot overige deelnemers, bezoekers en/of de organisatie.
– De organisatie behoudt zich het recht voor om de deelname aan het evenement te spreiden om daarmee aan de richtlijnen omtrent onderlinge afstand en (beperking van) drukte te kunnen voldoen.
– Tijdens het evenement dient u eveneens altijd 1,5 meter afstand tot overige personen op de locatie te bewaren.
– Groepsvorming is tijdens het evenement niet toegestaan, er mogen max. 2 personen bij elkaar zijn, waarbij – m.u.v. gezinsleden uit hetzelfde huishouden – er een onderlinge afstand van 1,5 meter bewaard dient te worden.