Sponsorloop

Wer in pear rûntsjes om de skoalle of it sportfjild hinne, od dit kear in bysûndere sponsorloop? Mei de Survivalbanen fan Stichting Spotlights geam wy foar it lêste! Binnen of bûten, mei banen foar de lytse en de al wat gruttere bêrn. It prinsipe is fierder gelyk, it plesier lykwols in stik grutter. Garandearre!

By in sponsorloop is it gebrûk fan de materialen en begelieing wat nedich is fergees en diele wy it realisearre sponsorbedrach. Dermei meitsje wy it projekt fan dyn skoalle of ferieniging en tagelyk de organisaasje fan dit gratis tagonklik evenemint fan Stichting Spotlights foar bêrn mooglik.

Dêrby fersoargje wy de kommunikaasje mei de âlders fan de learlingen of leden foarôfgeand oan en wilens it evenemint. Sa hasto der as skoalle of ferieniging amper wurk fan.

Ynformear nei de mooglikheden en planning fia info@stichtingspotlights.nl, 06 – 333 535 96 of meld dyn ynteresse fia de button.

Ynteresse yn in Sponsorloop